Kennismiddag 'Van NHC naar integraal!' VOL

Kennismiddag 'Van NHC naar integraal!' VOL

Met de invoering van integrale tarieven vanaf 2018 zal het referentiekader dat zorginstellingen hadden voor onder andere de vergoeding voor het vastgoed komen te vervallen. Immers er kan geen apart aandeel voor de NHC meer worden afgeleid uit het tarief.

Kennismiddag 'Van NHC naar integraal!' VOL

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 12 januari 2017

 • Locatie:

  Finance Ideas

 • Plaats:

  Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht

 • Tijd:

  14.00 - 16.30 uur

 • Aanmelden kan tot:

  vrijdag 22 november 2019

 • Inschrijven verplicht


Binnen de langdurige zorg is het niet alleen het vastgoed dat kasstromen genereert, maar  vooral de activiteiten die in het pand plaatsvinden. Een uitzondering hierop is het scheiden van wonen en zorg, hierbij kan het vastgoed zelfstandig huuropbrengsten genereren. De bedrijfswaarde  van met name intramurale zorginstellingen moet ons inziens daarom worden berekend over alle toekomstige operationele vrije kasstromen behorende bij de kasstroomgenererende eenheid en daarmee inclusief de zorgexploitatie.

Dit betekent dat zorginstellingen zelfstandig moeten bepalen hoe zij kosten gaan toerekenen aan de zorg en aan het vastgoed. Maar hoe bepaal je dit?

 • Kosten toerekenen op basis van historische prijzen voor de NHC;

 • Toerekenen door middel van verdeelsleutels, die zijn gebaseerd op de kostprijsberekeningen;

 • Op basis van een integrale meerjarenprognose van de bedrijfswaarde en marktkengetallen.

Wat zijn de gevolgen:

 • Bedrijfswaarde integraal berekenen inclusief impairment, maar op welk niveau?

 • Kosten toerekening voor bepalen welk resultaat op welke activiteit wordt gerealiseerd;

 • Interne huurprijsbepaling?

 • Financiële sturing maar vooral ook vastgoedsturing.

Verken de oplossingen met collega's!
 Finance Ideas heeft al weer 5 jaar ervaring in het begeleiden van zorginstellingen bij het opstellen van de meerjarenraming volgens de integrale benadering, bedrijfswaarde berekeningen en de daaruit voortvloeiende impairment berekeningen. Ook dit jaar slagen wij daar met diverse klanten weer in. Graag delen wij onze kennis met u zodat u tijdig kunt anticiperen op  veranderende eisen van financiers, accountants en andere belanghebbenden zoals toezichthouders.

De kennismiddag "van NHC naar integraal" kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Theoretisch kader voor kostprijsberekeningen voor vastgoed
- Praktijk voorbeelden hoe het bedrijfsleven omgaat met vastgoed
- De nut en noodzaak van bedrijfswaarde berekeningen

- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Discussie over het niveau van een kasstroom genererende eenheid

- Diverse praktijkcasussen om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

De kennismiddag is bestemd voor financials die in dienst zijn bij een zorginstelling.

« terug naar activiteitenoverzicht