Landelijke Themadag Sociaal domein

De themadag is een uitgelezen gelegenheid om je weer helemaal bij te laten praten. Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van de ontwikkelingen in het sociaal domein, met plenair spreker Reinier Ter Kuile, Programmadirecteur Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders. Binnen onze themadag-formule zorgen we dat je binnen korte tijd veel nieuwe informatie kunt halen die je in twee workshoprondes en een plenaire sessie krijgt aangeboden.

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  dinsdag 2 mei 2017

 • Locatie:

  Meeting district

 • Plaats:

  Nieuwegein

 • Tijd:

  13.15 - 18.00 uur

 • Inschrijven verplicht


Programma

Inloop Vanaf 13.15 uur
Opening dagvoorzitter 13.45 uur
Workshopronde 1 14 - 15 uur
Pauze 15.00 - 15.15 uur
Workshopronde 2 15.15 - 16.15 uur
Pauze 16.15 - 16.30 uur
Plenaire sessie 16.30 - 17.30 uur
Afsluiting 17.30 - 17.45 uur
Buffet 17.45 uur

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners op het gebied van onder meer zorg en jeugdhulp. Hierdoor zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeenten en zorginstellingen. Deze samenwerking op het gebied van controle en financiële verantwoording komt nog niet goed van de grond. Hoe krijgen we wederzijds vertrouwen tussen verzekeraars, gemeenten en zorgaanbierders? Welke standaarden kunnen worden gebruikt in het uitwisselen van informatie? Hoe kan het wederzijds vertrouwen uitgroeien tot een gefundeerd vertrouwen? Processen moeten op elkaar afgestemd worden en aantoonbaar werken.Goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn belangrijk om geen dubbel werk te doen.

Deze themamiddag wil de vereniging HEAD een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de onderlinge samenwerking, het wederzijds vertrouwen en de administratieve lasten in het sociaal domein.

Plenaire sessie

De plenaire sessie zal verzorgd worden door de heer Mr. drs. R.R. (Reinier) ter Kuile. Hij is programmadirecteur Informatievoorziening Sociaal domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Kosten deelname

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 75 per persoon. Dit tarief geldt tevens voor de introducés!

Workshops

Je kunt twee workshops volgen tijdens deze themadag. Deelname is niet op inschrijving. Er is een maximum aantal deelnemers per workshop.

WORKSHOPRONDE 1

Dirkzwager: Organisatievormen, governance en aanbesteding in het Sociaal domein
De transformatie in het sociaal domein vraagt om nieuwe en innovatieve keuzes voor de organisatie. Prof. mr. Louis Houwen bespreekt met u welke organisatievormen er zijn en welke het beste aansluiten bij de specifieke behoeftes van zorginstellingen en gemeenten. Belangrijk thema daarbij is de inrichting van de governance van deze samenwerkingsverbanden voor zorg en welzijn en de mogelijkheden voor gemeenten daarop te sturen. mr. Frank Cornelissen bespreekt met u de best practices ten aanzien van aanbesteding- en mededingingsrecht. Wanneer moet in het sociaal domein worden aanbesteed en wat is dan de beste procedure? Wanneer is een aanbesteding voldoende transparant en proportioneel? De belangrijkste gerechtelijke uitspraken passeren daarbij de revue. Nauwere samenwerking door zorgaanbieders lijkt noodzakelijk voor een succesvolle transformatie. Maar hoe ver mag die samenwerking gaan zonder in strijd te handelen met het mededingingsrecht?

QConsult: Reductie administratieve lasten in het Sociaal domein
QConsult heeft in opdracht van staatssecretaris van Rijn van VWS een onderzoek uitgevoerd naar verlichting van administratieve lasten in het sociaal domein. HEAD leden hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport naar VWS en daar komen een aantal zwaarwegende aanbevelingen uit voort die tijdens deze workshop zullen worden besproken. Ook op Skipr is aandacht besteed aan het onderzoek.

Connect Professionals: Verantwoording in het Sociaal domein
Tijdens deze workshop zullen onze gemeente- en zorgprofessionals zich aan u presenteren en vraagstukken rondom verantwoording en sturing in het sociaal domein ter discussie stellen. Van u vragen we een actieve bijdrage door met ons een discussie te voeren over onderwerpen rondom verantwoording in het sociaal domein. Nadrukkelijk zullen de verschillende perspectieven tussen gemeenten en zorginstellingen opgezocht worden.

Verstegen: (Resterende) knelpunten rond verantwoording en controle Wmo/Jw, oplossingen en verbeteringsmogelijkheden voor 2017

Verstegen accountants en adviseurs is nauw betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van het landelijk accountantsprotocol Wmo en Jeugdwet, in opdracht van het ISD-programma. De workshop is bedoeld om ervaringen en kennis rond de toepassing van het protocol 2016 (ook ten opzichte van 2015) met elkaar te delen. Daarnaast zal een doorkijk worden gegeven in de verwachtingen rond de verantwoording en accountantscontrole van de productieverantwoordingen Wmo en Jeugdwet. De workshop is zeker ook bedoeld om adviezen vanuit het veld te ‘oogsten’.

WORKSHOPRONDE 2

BDO: Maatschappelijke vraagstukken in het Sociaal domein het hoofd bieden

Actuele, complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de decentralisatie van zorg en de opvang van asielzoekers stellen hoge eisen aan de samenwerking van gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Hoe succesvoller deze samenwerking, hoe groter de kans dat de transitiedriehoek* erin slaagt maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. In deze workshop lichten Frank van der Lee en Jos Mennes de aanpak toe die BDO adviseert en toepast bij maatschappelijke, complexe vraagstukken in het sociale domein. Aan de hand van twee concrete trajecten worden de belangrijkste aandachtspunten belicht en worden handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan.

*Onder de transitiedriehoek verstaat BDO het regionale samenspel van gemeente, zorginstelling(en) en woningcorporatie(s).

Kees Hummelen en Frans Stark: Horizontaal toezicht in de praktijk

In de zomer van 2015 verscheen de Handreiking Control Framework van de vereniging. Tijdens de themadag in oktober 2015 is daarna bijgedragen aan de discussie over horizontaal toezicht. In het najaar 2016 is een rondetafelgesprek gevoerd met een aantal zorgbestuurders en de directeur i-Sociaal Domein (zie artikel HEADline 151 februari 2017).Op 23 maart 2017 is een werkconferentie gehouden met controllers van gemeenten en van zorgaanbieders en betrokkenheid van i-Sociaal Domein. Doel van deze werkconferentie was elkaar beter leren kennen en samen na te denken over wat er nodig is om tot horizontaal toezicht te komen. In deze workshop laat Kees Hummelen een praktische voorbeeld zien van een controleplan zoals deze in de praktijk al worden gebruikt. Kees is medewerker interne controle in de GGZ, de VVT en de GHZ. Daarnaast is Kees momenteel manager van de afdeling cliëntenadministratie van een grote GHZ instelling.

Verstegen: Fiscaliteit in het Sociaal domein

De transitie van AWBZ-zorg naar met name het Wmo-domein heeft een enorme impact gehad. Waar de fiscaliteit in en rondom de zorg de afgelopen jaren toch al in beweging was, is dat zeker het geval voor organisaties die (mede) actief zijn in het sociaal domein.Naast btw-aspecten die samenhangen met onder andere de inzet van elkaars personeel, de coördinatie van werkzaamheden, het penvoerderschap etc. is er daarnaast een enerzijds door de Belastingdienst gehanteerde strikte uitleg van de vrijstellingsvoorwaarden en anderzijds een door het Europe Hof van Justitie toegestane ruime uitleg van (een overigens beperkt aantal) vrijstellingen. In het sociale domein gelden ook een aantal specifieke aandachtspunten ten aanzien van de heffing van vennootschapsbelasting en daarmee mogelijk ook voor de (civielrechtelijke en fiscale) aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders

Emeritor

Emeritor: Eigentijdse visie op Zorginkoop bij de gemeente Haarlem

Piet Haker is programmamanager sociaal domein bij de gemeente Haarlem en verantwoordelijk voor de transformatieopgave, waaronder de basisinfrastructuur, sociale wijkteams, WMO, Jeugdhulp en participatiewet. In deze sessie gaat hij in op de relatie tussen zorgaanbieders en gemeenten vanuit het lokale perspectief. Haarlem bereid met de gemeenten in de regio de tweede inkoopronde zorg voor, waarbij transformatiedoelen centraal staan. Hij signaleert trends, zoals het in elkaar schuiven van de domeinen, de rol van de gemeente als opdrachtgever,  en de verwachtingen ten aanzien van de opdrachtnemers. Op strategisch niveau delen gemeenten en zorgaanbieders de ambities, maar de consequenties ervan zijn evident. Piet Haker geeft een kijkje achter de schermen. Hij vertelt over de invloed van de gemeenteraad en andere bestuurlijk, politieke krachtenvelden, die hun invloed hebben op de eisen die aan de zorgaanbieders in de regio worden gesteld.

Deze interactieve sessie is bedoeld voor bestuurders en zorgmanagers die graag willen leren hoe de gemeenten hun zorginkoop ontwikkelen of ideeën hebben hoe het beter kan.

« terug naar activiteitenoverzicht