Verslag LS-dag GZ 24 januari 2018

Trends en innovatie in de bedrijfsvoering - Marvin Hanekamp en Simon Heesbeen (Berenschot)

Bedrijfsvoering in perspectief, ontwikkeling en toekomstbestendig:

Goede en betaalbare zorg en tevreden stakeholders worden bereikt door een aantal factoren, waaronder cliëntgebonden taken efficiënter uitvoeren en overhead te verlagen.

Er werd aandacht besteed aan de opbouw van tijdsbesteding van het primair proces in relatie tot de totale kosten; en hoe staan de elementen tot elkaar in relatie tot de kostprijs.
Er is onderzoek gedaan naar de overhead. Overhead gaat gepaard met emotie en naar overhead wordt kritisch gekeken zowel binnen de organisatie als daar buiten.

Gestreefd moet worden naar een verbetering van de toegevoegde waarde van de overhead. Een overhead met toegevoegde waarde is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen primair proces en overhead. Slimme overhead kan dus worden ingezet om goede zorg te realiseren.

Ontwikkelingen in de zorg:
Client staat centraal. Zie meer hierover in de sheets.

Ontwikkeling zorgmanagement:
De ontwikkeling van zelfsturende teams is ingezet. Je komt ze nog niet veel tegen.
Verschil tussen zelforganisatie en zelfsturende team is een definitie verschil.

Simon Heesbeen Simon Heesbeen


Een aantal stellingen werd aan de deelnemers voorgelegd: 

 1. Is voor iedereen helder wat onder overhead wordt verstaan?
  Conclusie: zorg voor een eenduidig begrip.
 2. Discussie gaat bij overhead vooral om de omvang en te weinig over de toegevoegde waarde van de overhead voor organisaties.

  Innovaties en automatisering ontzorgen het primaire proces. Het is nu meer mogelijk om medewerkers te ontlasten ten gunste van cliënten. Overhead is nu meer procesondersteu-nend dan in het verleden. Zorg voor voldoende draagvlak door zorgmedewerkers als ambassadeur te betrekken bij overhead.

 3. Wordt een passende overheaddienstverlening als een gedeelde verantwoordelijkheid van het primair proces en overhead ervaren?
  Het gaat om een goede verhouding van de overhead tot het primaire proces. Dat is maatwerk voor elke organisatie! Uiteindelijk gaat het niet om overhead, maar om kwalitatief goede en betaalbare zorg!
   
 4. Hebben wij goed inzicht in de cliëntgebonden tijd / productiviteit per team?
  Bij een aantal organisaties wordt de productiviteit gemeten. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de teams. Belangrijk is om goede afspraken omtrent productiviteit te maken. Wat wordt wel en niet meegenomen bij de meting. Formuleer een definitie ten aanzien van productiviteit. De vraag is verder wat doe je met de geconstateerde afwijkingen en wat voor streefcijfers of normen hanteer je. Medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld om (andere) cliëntgebonden tijd te schrijven. Om inzicht te krijgen in cliëntgebonden tijd / productiviteit zal je ook bij de cliënt te rade moeten gaan als dat mogelijk is. Is de cliënt tevreden en/of is een verbetering van de zelfredzaamheid waar te nemen, dan is er ook sprake van productiviteit. Deze vorm van productiviteit is meer op output gericht. Productiviteit is dus niet alleen in cijfers uit te drukken.
   
 5. Geven wij de team de regie en ondersteuning om cliëntgebonden tijd te verhogen?
  Zozijn heeft een tijdmeetregistratiesysteem, waarmee inzicht wordt verkregen in cliënt- gebonden tijd.
   
 6. Wordt niet meer geregistreerd dan wettelijk verplicht?
  Zie de sheets omtrent administratieve belasting.

 

Ontwikkelingen in de zorg:
Client staat centraal. Zie meer hierover in de sheets.

Ontwikkeling zorgmanagement:
De ontwikkeling van zelfsturende teams is ingezet. Je komt ze nog niet veel tegen.
Verschil tussen zelforganisatie en zelfsturende team is een definitie verschil.

 

 

Naar aanleiding van de sheets kwam aan de orde:  

 • Drie perspectieven van overhead gepresenteerd (sheet 14).
 • Benchmarkuitkomsten als richtlijn voor de eigen norm (sheet 15-17):
  Voor iedere organisatie specifiek. Dit is o.a. afhankelijk van doelgroepen, ambities en contracten zorgverzekeraars.
 • Trend overhead (sheet 18).
  - Daling GH: meer geïnvesteerd in automatisering en administratieve processen.
  - Stijging VVT: geen ruimte bij VVT om hierin te investeren
 • Toekomst overhead (sheet 19):
  Verwacht wordt dat de overhead aanzienlijk lager zal gaan uitvallen. Het zal geen doel op zich moeten zijn, er zal gestreefd moeten worden naar goede, betaalbare zorg en een goede kwalitatieve ondersteuning.

Innovatie - Suzan Sijmonsma (Philips)

Voor innovatie moet je keuzes maken en lef hebben!

Definitie van innovatie: Business case innovatie: gericht op een ander verdienmodel (bijvoorbeeld Easyjet, Ryanair versus KLM)

Prijsvechters hebben één type toestel. Alle piloten kunnen integraal worden ingezet, idem voor de onderhoudsmonteurs. KLM ticketprijs is inclusief service, bij prijsvechters is dat exclusief.

Belangrijke vragen die je je zelf moet stellen bij innovatie:

 • Wat ga je innoveren?
 • Hoe doe je dat?
 • Hoe weet je of je op de goede weg zit?

Innoveren vraagt volhouders: bij de tiende keer is het pas gelukt, negen mislukkingen gingen daaraan vooraf.

Bij het genoemde voorbeeld van containervervoer en online reserveren van een ticket is er sprake van innovatie (in tegenstelling tot zorg) omdat:

 • Er toegang is tot het bedrijfsinformatiesysteem
 • Er is een gemeenschappelijk doel
 • Er is standaardisatie

 

Simone Sijmonsma Simone Sijmonsma


Is het uitgangspunt bij innovatie ‘ieder voor zich’, dan komt er niets van terecht.

Innoveren in welk kwadrant (sheet 11)
De meeste innovatie vinden plaats in het kwadrant links onder, zoals bij zorginstellingen. Innovaties in een nieuwe situatie (kwadrant rechts boven) zijn veel lastiger te realiseren (bijvoorbeeld Senseo, product Philips in samenwerking met Douwe Egberts).

Zorginstellingen zullen een partnership moeten aangaan met een organisatie om bepaalde technologische innovaties te realiseren.

Er zijn verschillende typen innovaties (zie sheet 13 -17)
Bij innovatie is belangrijk dat middelen beschikbaar gesteld worden voor de realisatie daarvan. Belangrijke vraag is dan ook  ’Wie gaat daar voor betalen in de zorg?’ (sheet 22 – 24)

Nadat er een duidelijke strategie is neergezet, kan pas worden gewerkt aan een procesinnovatie. Procesinnovatie is het moeilijkst en krijgt ook de minste aandacht.

Health trends
Data worden veel belangrijker, zij krijgen meer een voorspellende functie zodat zorgmedewerkers op tijd kunnen ingrijpen (bijvoorbeeld ter voorkoming van het vallen bij ouderen, het monitoren van de tijd van zitten tot staan).

Dilemma’s
- Privacy
- Aansprakelijkheid

Tot slot konden de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje terugkijken op een mooie middag.

Namens het sectorbestuur GZ en Berenschot bedankt voor de aanwezigheid en de positieve reacties!