Verslag Landelijke sectordag GZ 30 januari 2019

Het thema van de dag was 'Werken aan de vermindering van administratieve lasten: visie op de toekomst en de praktijk van nu’.

Martin Lijssen, voorzitter van het sectorbestuur GZ, startte de middag met zijn introductie over de nieuwe Fizi projectgroep Aanpak administratieve lasten. Hij liet in een presentatie de initiatieven (VWS, Ontregel de Zorg, schrapsessies, Coziek, Accountants, Fizi en zorgverzekeraars) zien en het plan van aanpak van de projectgroep. De focus ligt op het terug naar de bedoeling, externe en interne verantwoording en procesoptimalisatie. Meer informatie vind je op de speciale pagina op deze site. Tips, oplossing of mooie voorbeelden kunnen hier gedeeld worden. Aansluitende volgden twee plenaire sessies verzorgd door AON en Zilveren Kruis.

AVG en de relatie met de functie van de controller

Saïda Nhass (Aon) gaf een presentatie over de AVG en de controller. Ze liet een 10-stappenplan zien, waarbij stap één Bewustwording is. Het onderkennen van de risico’s is het begin, daarna komt de control en de te ondernemen acties. In de zorg is de bewustwording best hoog, we hebben ook veel te maken met opslag persoonsgegevens. De meeste datalekken worden gemeld door de sectoren zorg en welzijn. Ook hacken en phishing worden veel gemeld. Vaak is beveiliging nog onvoldoende. Haar advies is om datalekken eerlijk te melden en transparant te zijn. Imagoverlies herstel je niet zo snel.

Herverdeling Wlz-budget over de regio’s

Leendert van den Brink (Zilveren Kruis) hield daarna een presentatie over de herverdeling WLZ-budget over de regio’s, toegespitst op het onderdeel kwaliteit in de zorginkoopprocessen en administratieve lastenverlichting. Zorgkantoren kiezen voor dialoogmodel gesprekken, uitgaande van vertrouwen en passende sturingsmaatregelen. Vooral afspraken over kwaliteitskader is belangrijk. Inkoop op kwaliteit door gebruik te maken van spiegelinformatie, Early Warning System en materiële controle.

Zijn collega Elina Mes ging vervolgens verder in op de materiële controle. Hierbij wordt door het zorgkantoor gebruik maken van data-analyse. De controle is op dit moment onder te verdelen in 4 fasen.  Fase 1: informatie uitvraag (AO/IC, controle rapportage), fase 2: procesgesprek (validatie en dossieronderzoek), fase 3: hoor en wederhoor en fase 4: de conclusie. Elina wil toe naar andere data-analyse en hier parameters bij zoeken voor nieuwe risicodragers door middel van een pilot in 2019. Daarbij past dan een procesgesprek gericht op een verbetertraject.

Workshop “ Hebben we nog wel een begroting nodig” Jurgen Vos, Q-Consult Zorg

Via een interactieve sessie gingen we in op de vraag of we nog wel een begroting nodig hebben. Die vraag riep natuurlijk de nodige vragen op. Zoals; waarom willen we eraf, waar sturen we op, hoe krijg je Raad van Toezicht en Raad van Bestuur mee, hoe erg belastend is het voor de organisatie, wat is de tijdwinst als we het niet doen, wanneer kan de organisatie het aan en is er een stappenplan? Slechts een enkele zorginstelling heeft op dit moment de begroting afgeschaft.

We zijn steeds meer bezig met vooruitkijken door middel van rolling forecast. We willen naar een dynamische begroting en koppeling met de strategische doelen, SWOT analyse en risicomanagement. We hebben andere Kritische Succesfactoren (klachten, incidenten, meerzorg, specifieke zorgvragen, kwaliteit team), naast harde ook de zachte kant. De dynamiek maakt begrotingen steeds moeilijker. De realiteit kan gedurende het begrotingsjaar aanzienlijk wijzigen. Een alternatief voor een begroting is meer integraal sturen op basis van een rolling forecast en het stellen van normen.

Een rolling forecast met dertien maanden naast elkaar geeft een trendlijn weer, maar je moet nog wel aan enkele knoppen kunnen draaien richting de toekomst. Een voorwaarde van het slagen van werken met een rolling forecast als alternatief voor een begroting is dat je de kritische succesfactoren en de financiën op orde moet hebben.

Voordeel van een begroting is de taakstelling en dat cliëntenraden en medezeggenschapsraden inspraak hebben. Bij de keuze van een alternatief voor een begroting moet je naar je besturingsmodel kijken. Meer integraal sturen, meer gericht op het ondersteunen van de organisatiedoelstellingen.

Workshop “ Onze eigen bureaucratie” Jan Gerben Verzijl, Q-consult Zorg

Aan de hand van een korte enquête naar externe en interne regelgeving kwam in de eerste workshopronde naar voren dat 70% van de regelgeving van extern komt en 30% van intern. In de tweede groep was dit net andersom. Vragen als hoe kunnen we voorkomen dat we gegevens dubbel vastleggen en hoe richten we onze processen zo goed mogelijk in kwamen aan de orde. Bij zelforganisatie ontstaat weer veel vraag naar kaders en veel begeleiding. De teams zijn vaak niet volwassen genoeg. Hoe kunnen we de productiviteit hoog houden? Kijken we in onze organisatie naar hoe veel overhead er is? We kunnen beter de processen aan laten sluiten op de systemen, want dan heb je minder maatwerk nodig en wordt dubbele vastlegging voorkomen en zijn de kosten lager.

 

Workshop “ Administratieve processen bij zelforganisatie” Theo Vernooij (Interim & Advies)

Bij het thema zelforganisatie gaat het om eigen regie. Zelforganisatie verplaatst administratieve lasten naar de zorgvloer, maar zitten de zorgmedewerkers hierop wel te wachten? Snappen ze de complexiteit en hoe zit het met de servicegedachte van de ondersteunende dienst. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over welke werkzaamheden door de teams gedaan worden en welke centraal. Het faciliteren van de teams is hierbij essentieel. Het zonder meer over de schutting gooien van werkzaamheden is niet goed. Uit onderzoek blijkt dat bij zelfsturing de overheadkosten dalen. Dit werd door meerdere deelnemers in twijfel getrokken. De overheadtaken worden veelal door zorgprofessionals overgenomen, waardoor er sprake is van een verschuiving van kosten in plaats van een besparing.

Na de workshops bespraken we plenair nog met elkaar de uitkomsten van de workshops. Daarna eindigden we deze geslaagde sectordag met een buffet waar we nog even rustig konden napraten