Sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

De sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is één van de sectoren binnen Fizi.  Het sectorbestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en vertegenwoordigers vanuit de zes regio’s.  De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het algemeen bestuur van Fizi. 

Onderwerpen

Het sectorbestuur VVT vergadert vijf keer per jaar. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda.

Meer dan 80% van de agenda bestaat uit vakinhoudelijke onderwerpen, gericht op bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld:

 • contractering Wlz, Wmo, GRZ, Zvw
 • verantwoording
 • verrekening en verdeling van middelen
 • schotten financiële middelen door transitie
 • landelijk controleprotocol productie
 • materiële controles door zorgkantoren
 • beleidsregels
 • wijkverpleging
 • eerstelijnsverblijf in de vvt
 • wetgeving datalekken
 • zorginfraregeling
 • indexering
 • bevoorschotting
 • benchmarkonderzoek

Activiteiten vanuit de sector

De regiobestuurders organiseren minimaal één keer per jaar een bijeenkomst binnen hun regio over een actueel onderwerp. Naast de regiobijeenkomsten organiseert het sectorbestuur jaarlijks een landelijke sectordag in november. Deze activiteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Beleidsmedewerkers van koepelorganisatie ActiZ schuiven aan bij de VVT-vergaderingen. Zo wordt  veel kennis en informatie uitgewisseld tussen de koepel en het veld. De hierbij gemeenschappelijk ingenomen standpunten neemt ActiZ mee in haar landelijke debatten en besluitvorming.