Melding: administratieve lasten accountant omlaag

23 mei 2019

Via de meldknop ontving de projectgroep de volgende melding:

Graag zou ik de administratieve lasten van de accountant willen verlagen. Ik schat de meerkosten ten opzichte van normaal op dit moment op circa 1 fte voor onze organisatie (omzet € 50 mln). Dit is zonde van het zorggeld. De bron van de toegenomen eisen is de AFM. Mijn voorstel is om de AFM, Coziek en zorgaanbieders met elkaar in contact te brengen om onzinnige controles te schrappen. Onder andere het bestaan van MVA, de onzinnigheid van impairment, vaststelling van levering van ingekochte diensten (onze accountant wilde bevestigd zien dat de levering van een ijsje van € 1,90 wel was geleverd), WNT (kost bij ons € 3.500, één bestuurder die niet in de overgangsregeling zit - heel eenvoudig allemaal). Het begint bij de AFM: zij stellen de eisen. De accountants zitten momenteel in de angstmodus. Niet de controle van de jaarrekening staat voorop. Wel het opleveren van een 'AFM-proof' dossier. Zonde van tijd en geld van alle betrokkenen.

De projectgroep aanpak administratieve lasten heeft deze melding besproken en de volgende gedachten teruggekoppeld naar de melder:

WNT

Door onder andere Coziek is aangegeven dat de controle van de Wnt-verantwoording inderdaad te veel controledruk en kosten oplevert. Zie hiervoor een artikel dat door Coziek/NBA is gepubliceerd: https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/november/coziek-wnt-niet-meer-door-accountant-laten-controleren/. Coziek/NBA zal bij de wetsevaluatie WNT (die momenteel en tot 2020 (!) gaande is) input leveren om de WNT-controle op een economisch verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Een lid vanuit de projectgroep is ook betrokken bij gesprekken hierover, en uiteraard proberen we daarmee onze invloed aan te wenden om op dit vlak belangrijke vooruitgang te boeken!

Overige opmerkingen

Voor wat betreft de overige opmerkingen in de melding geldt dat het vooral van belang is dat onderling begrip bestaat over de vraag waarom de accountant zijn werkzaamheden uitvoert. Controles op bijvoorbeeld waardering (eventueel impairment), bestaan en levering/’voorkomen’, zijn begrippen die in de beroepsvoorschriften van accountants zijn vermeld. Daarnaast komt waardering ook in verslaggevingsrichtlijnen terug. Deze begrippen zijn veelal ingegeven vanuit een internationale context. Op zichzelf zou een accountant in staat moeten zijn om uit te leggen wat deze begrippen inhouden, welke risico’s hij onderkent ten aanzien van deze begrippen en op welke wijze hij vervolgens controleert. De AFM toetst vervolgens accountantskantoren op de vraag of de van toepassing zijnde wet- en regelgeving adequaat is toegepast. Het begint dus niet zozeer bij de AFM, maar er kan vanwege de kans op review wel een bepaalde onzekerheid bij de accountant insluipen waardoor meer wordt gedaan dan nodig is.

De projectgroep denkt niet dat er kans op succes bestaat om iets te kunnen doen aan de rol van de AFM en/of genoemde begrippen. Wel adviseert de projectgroep aan zorgorganisaties in een vroegtijdig stadium met de accountant in gesprek te gaan over welke controles uitgevoerd gaan worden en om welke reden. Issues rondom bijvoorbeeld waardering kunnen dan al in het voortraject worden getackeld, en bij wederzijds begrip kan worden voorkomen dat bepaalde zaken ten onrechte als risico’s worden onderkend en/of niet passende controles voor onderkende risico’s worden uitgevoerd. Een idee kan zijn om een ‘algemeen controleplan’ met daarin de door de accountant voorgenomen controles op te vragen en met de accountant te bespreken.

Vragen en/of opmerkingen op deze melding zijn van harte welkom!