Sector Geestelijke Gezondheidszorg

Sector GGZ

De sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is landelijk verdeeld in drie regio’s. Het sectorbestuur wordt gevormd door de voorzitter,
secretaris die elk een regio vertegenwoordigen, plus een derde bestuurslid. De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het
algemeen bestuur van Fizi.

LinkedIngroep GGZ

De sector GGZ heeft sinds medio oktober 2017 een eigen LinkedIngroep, waarin kennis wordt gedeeld met betrekking tot de ggz. Meld je aan voor deze groep via: https://www.linkedin.com/groups/2282135.

Onderwerpen

Het sectorbestuur GGZ komt jaarlijks vijf keer bijeen. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

  • nieuwe bekostiging in het kader van de Wlz, Zvw en Wmo
  • extramuralisering van de zorg
  • zorginkoop
  • plan van aanpak jaarrekeningen ggz
  • zelfonderzoek
  • waardering van vastgoed
  • decentralisaties van financieringsstromen
  • Ontwikkelingen Jeugd

Activiteiten vanuit de sector

De regiobestuurders organiseren minimaal één keer per jaar een bijeenkomst binnen hun regio over een actueel onderwerp. Naast de regiobijeenkomsten organiseert het sectorbestuur jaarlijks een landelijke sectordag.
De laatste landelijke sectordag werd op dinsdag 14 november 2017 gehouden. Het thema was GGZ op weg naar 2020!

Deze activiteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Beleidsmedewerkers van GGZ Nederland schuiven regelmatig aan bij de sectorvergaderingen. Zo wordt  veel kennis en informatie uitgewisseld tussen de koepel en het veld.